Geo-informatie, kaarten en politiek handwerk

Voor mijn werk heb ik nogal eens te maken met publiekrechtelijke beperkingen. Deze worden bij het Kadaster geregistreerd in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). Specifieke besluiten van gemeenten, provincies of de rijksoverheid worden zo kenbaar gemaakt aan het publiek, inwoners van Nederland. Geldende publiekrechtelijke beperkingen kunnen een invloed hebben op de waarde van een huis en worden door de notaris in de verkoopakte vermeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een monumentenstatus, een voorkeursrecht gemeenten, of een bodemverontreiniging. En over die laatste wil ik het hebben.

Maandag was ik bezig met voorbereiden van een discussie rondom de WKPB. Zocht informatie op internet, maar realiseerde me dat ik ook als raadslid bij de gemeente Overbetuwe recent kennis had genomen van een bodemverontreiniging. Het college had de raad tijdens een bijeenkomst op de hoogte gesteld van bodemvervuiling in het gebied Elst Centraal, op de plek waar een nieuw gemeentehuis moet verrijzen, maar wijdde verder niet uit over de aard van de verontreiniging. We hadden op dat moment een voorlichting over een aanpassing van de Grond exploitatie van Elst Centraal, waar enkele miljoenen euro’s mee gemoeid waren. Ons hoofd zat dus bij andere zaken op dat moment. Zo gaat dat.

Nu in de relatieve rust met de vakantie in het vooruitzicht, herinnerde ik me het voorval en besloot eens te kijken of mijn kennis me zou helpen bij het achterhalen van de situatie. Ik besloot te beginnen op http://www.bodemloket.nl een site die ik eerder bezocht. Daar zijn alle (historische) bodemverontreinigingen te vinden waar door provincies en gemeenten besluiten over zijn genomen. Een bodemverontreiniging moet gemeld worden bij de provincie die er een besluit over zal nemen.

 

bodemloket.nl

Hoewel de website een goede indicatie geeft waar iets aan de hand kan zijn, vond ik niet dat wat ik zocht: een recent geregistreerde vervuiling. Ik besloot dichter bij de bron te gaan zoeken: de provincie Gelderland. Op http://www.gelderland.nl kwam ik via “Kaarten en Cijfers” > “Kaarten thematisch” > thema “milieu, klimaat en water”, bij “bodemverontreiniging” uit en ging wederom op zoek naar het betreffende gebied.

gelderland.nl

Eén van de blauwe punten op de kaart leverde resultaat op: GE173400451 Ernstig, spoedeisend, sanering voor 2015. Ik leek beet te hebben. Maar hoe verder. Er was géén ingang naar documenten en ook de aard van de bodemverontreiniging werd niet verteld.

detail gelderland.nl

Dan maar naar het nummer zoeken in Google. Het nummer leverde in Google een uniek resultaat op 🙂 :
google resultaat

En die leidde weer naar een ander deel van de Gelderse provinciale website: de bekendmakingen. (later bleek dat als ik direct via bekendmakingen had gezocht naar deze informatie, ik deze gegevens niet zou hebben gevonden omdat ze reeds afgesloten waren. Via google echter nog wel vindbaar.) :

bekendmakingen provincie

Nog steeds geen aard maar wel een telefoonnummer! Om een lang verhaal korter te maken: De medewerker die ik aan de telefoon kreeg gaf aan dat in de loop van volgende week een definitiever besluit zou worden genomen, maar dat ze me de documenten bij deze bekendmaking wel kon opsturen. Woensdag ontving ik de informatielink in een mail van de provincie Gelderland, waarmee ik de bewuste 5 documenten kon downloaden. Je opent de documenten en komt erachter dat het asbest betreft. Er wordt geadviseerd een saneringsplan op te stellen voor een gebied van 3,5 ha. Saillant detail: Na de zomer zou op die locatie eerst gestart worden met het bouwen van een parkeergarage en later in het jaar wil B&W een start maken met een nieuw gemeentehuis. “Wat doe ik nu” is de vraag die je jezelf stelt al je je realiseert welke impact de informatie kan hebben.

Het eigenlijke politieke proces begint met vragen die je jezelf stelt. Waarom zijn we niet op de hoogte gesteld? Is de situatie gevaarlijk? Wat zijn de gevolgen voor het project? Hoe ga ik het aanpakken? Ik kan eerst informeren bij de wethouder, die zal vast aangeven dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, dat de gemeente alles in de hand heeft en ik géén onrust moet zaaien. Tegelijkertijd heeft die wethouder het sinds begin mei nagelaten mij te informeren en aan te geven hoe de gemeente de situatie gaat aanpakken. Ook kan ik de documenten (al dan niet anoniem doorspelen) naar de pers en hen de verantwoordelijkheid laten nemen om de kastanjes uit het vuur te halen. Op woensdagavond fiets ik nog naar het terrein en zie dat het vrij toegankelijk is voor een ieder die kwade of minder kwade bedoelingen heeft.

Ik besluit beide eerdere opties niet te volgen, maar schriftelijke vragen op te stellen (te vinden bij S 154), die in te dienen bij het college en tegelijkertijd een perscontact op de hoogte te brengen van de vragen die GroenLinks aan het college heeft gesteld. In de loop van donderdag gebeurt dat. Ik heb dan al contact gehad met mijn fractiegenoot en een collega van een andere fractie om te verifiëren dat ik niet iets gemist heb en we toch op de hoogte zijn van betreffende informatie. Het perscontact bel ik na om te zien of de mail is aangekomen en ik neem ook nog contact op met het bestuurssecretariaat van het college om de vragen daar ook direct af te leveren. In de vakantieperiode weet ik niet of de normale weg via de griffie snel genoeg werkt en ik wil dat het college op de hoogte is, voor het geval dat de pers gaat bellen. Ik bel ook nog ergens naar een contact van de fractie die veel kennis heeft van saneringen van verontreinigingen om meer inzicht te krijgen in de materie.

Vrijdagochtend opent de krant met “Asbest gevonden bij Elst-Centraal” Over vragen van GroenLinks wordt (nog) niet gerept. Stuur de vragen door naar de regionale omroep, die me nog belt met een vraag en de informatie overneemt op haar website.  In de loop van vrijdagochtend belt een inwoner van de flat tegenover het terrein me op en geeft aan dat in de vakantieperiode de kans dat kinderen het terrein op gaan reeel is. Hij krijgt bij de gemeente vooralsnog weinig begrip. Als ik ’s avonds met de trein aankom op station Elst, zie ik dat de situatie sinds woensdagavond nog niet veranderd is. Nog steeds kan ik het terrein oplopen en kan begrijpen hoe de inwoner die me belde zich voelde. Thuis werk ik de GroenLinks site bij en schrijf deze blog. Morgen nog maar eens een kijkje gaan nemen. Ook staat op het programma om samen met mijn dochters een kastje dat we tweedehands hebben gekocht wit te schilderen. Ik kijk er naar uit. 

 

Tijd voor een nieuw recept

Hieronder de inbreng van GroenLinks Overbetuwe bij de Kadernota 2013 in juni uitgesproken door Willemien Seinhorst mijn mede raadslid

Zoals we vorig jaar al constateerden, de koek is op! Landelijk en inmiddels ook in Overbetuwe is de bodem van de schatkist in zicht.
We moeten alles zelf gaan doen! Zelf koek bakken, voor de ingredienten zorgen en er een goede smaak aan geven.
En de overheid, waar ook wijzelf deel van uitmaken, wil ons doen geloven dat het dan allemaal veel beter wordt. Niks bezuiniging, het is gewoon de nieuwe manier van burgerschap!!!
Iedereen aan de bak! Of je er wel of niet toe in staat bent!

Op initiatief van Henriette Bos hebben wij alvast samen voor u deze koek gebakken, biologisch en verantwoord d.w.z met gezonde ingrediënten. Eet smakelijk!

Ook in het echie zijn burgers aan het bakken.
Vele initiatieven  zijn  al ontstaan en plannen worden gemaakt. Elk dorp heeft zijn DOP, in Zetten is een welzijnsgroep, in Herveld een kernteam, Overbetuwe Groen Natuurlijk houdt ons groen in de gaten, Zonnecollectief Overbetuwe helpt ons met de gezamenlijke aanschaf van zonnecollectoren en in Hemmen wil een groep  klimaatneutraal gaan bouwen.
Op veel plaatsen pakken mensen zelf al hun verantwoordelijkheid omdat ze de overheid te langzaam vinden of  simpelweg omdat burgers vinden dat ze het beter kunnen.
Power to the people!

De decentralisatie gaat echter nog veel verder, de een noemt het afbraak van de voorzieningen en de positieveling noemt het ”het nieuwe noaberschap.”
We krijgen allemaal een opdracht: omzien naar elkaar!
Velen deden en doen dat alllang maar nu moet het!
En dat is nu net het probleem!  Kunnen we burgers verplichten aan hun buren hulp te vragen? Of hun kinderen in te schakelen ook al zijn ze druk of wonen ze ver weg? En heeft iedereen wel zo’n goede relatie met zijn nazaten?
Dreigt hier niet een nieuw soort afhankelijkheid?
De zelfstandigheid, die burgers met minder mogelijkheden hebben gekregen doordat we allerlei voorzieningen in het leven hebben geroepen, wordt hier m.i. opnieuw bedreigd.
Hulp krijgen maakt afhankelijk, zeker als daar geen wettelijk kader voor is. Het soms niets terug kunnen doen versterkt dat nog eens.
Wij zullen heel scherp deze en andere  valkuilen in de gaten moeten houden!

De nieuwe aanpak biedt kansen maar ook bedreigingen! Zal onze samenleving in staat zijn om deze verandering duurzaam voor elkaar te krijgen?
Natuurlijk is er  de kans dat de samenleving echt zorgzamer en meer verbonden word.
Dat hele nieuwe organisaties ontstaan.
Maar wordt degene die het kwetsbaarste is nog gezien? Dreigt er geen” uit het zicht verliezen ”
van mensen die psychiatrische begeleiding nodig hebben en die zich moeilijk laten horen of zorg mijden? Worden mensen, die dat nodig hebben, nog goed verzorgd?

Wat, als de kartrekker wegvalt van een voorziening, is het dan einde verhaal?
Bepaalt de sterkste niet teveel wat er gebeurt?
Zijn de dorpshuizen in staat te blijven draaien?

Wat is dan de rol van de gemeente?
GroenLinks vindt dat zij de regie moet voeren en ook financiele kaders  moet stellen, tenminste op die gebieden waar zij een financiele rol heeft, anders krijgen we willekeur.
Ook zal zij aan burgers, die verantwoordelijkheden krijgen, bevoegdheden moeten geven anders raken diezelfde burgers gefrustreerd.
En daar, waar meerdere  gebruikers van een voorziening zijn, moet er een klankbordgroep van gebruikers zijn om te voorkomen dat enkelingen de macht grijpen.

De fractie van GroenLinks is met bovenstaande in ogenschouw genomen dan  ook niet blij met het voorstel van het college m.b.t het MFC Valburg.
Om nog maar te zwijgen over de communicatie. Alle mooie woorden ten spijt komt dat college, zonder enig overleg met de dorpsgemeenschap,, met een voorstel om het Kriekske op te knappen.
Nieuw geld gooien bij oud geld op een hele decentrale plek! Geen enkel draagvlak!
Geen centrumfunctie, geen impuls voor het plein, geen horeca etc.
Als de uitleg van de voorzieningennota zo blijft biedt dat weinig vertrouwen voor de toekomst want welk plan voldoet dan nog aan de criteria?
We dienen daarom samen met de VVD  en D66 een amendement in.

Ook hebben we een motie gemaakt om het oppakken van onderdelen van de DOPs vlot te trekken. Veel burgers zijn hier al heel lang enthousiast mee bezig en het wordt hoog tijd dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt.
Het bedrag is natuurlijk maar een begin en zal dan ook de volgende kadernota een vervolg moeten krijgen.
Even belangrijk dan het geld is ook de ondersteuning bij de uitvoering, faciliteren en loslaten.
Dus waar mogelijk het aan de burgres overlaten.

Een initiatief dat ook al heel lang loopt is de begraafplaats die in Zetten zou moeten komen.
Het staat op de signaallijst, dat geeft niet heel veel vertrouwen in een snelle voortgang. Wat
GroenLinks betreft mag er wel wat schot in komen.

In weekblad de Betuwe geeft wethouder van Rooijen aan het niet eens te zijn met het beleid van onze Haagse overheid m.b.t de huurmarkt.
Gelukkig!!! Maar wat kunnen wij hier nog aan verbeteren?
Goeie afspraken maken met de corporaties? Prima, maar hebben zij nog geld om te bouwen?
Kunnen zij verder met het verduurzamen van bestaande bouw?
Om over leefbaarheid maar helemaal te zwijgen.
GroenLinks ziet graag dat de wethouder, liefst met zoveel mogelijk gemeentes samen en uiteraard met steun van de Raad, een stevige brief schrijft aan den Haag om duidelijk te maken dat het draagvlak voor de huurplannen gering is, tot  afbraak van de gemeleerde opbouw van wijken leidt en burgers in de knel brengt. Indien nodig, dienen we hier nog een motie voor in.

In tamelijk versluierde taal lijkt ook een bezuiniging op het minimabeleid aangekondigd te worden. We bespreken dat beleid nog maar GroenLinks wil in ieder geval waarschuwen voor mogelijke effecten. De burgers met de kleine beurs krijgen het steeds moeilijker, hogere huur, hogere eigen bijdrage ziektekosten, minder aftrek belastingen, hogere BTW,  hogere premies, wat blijft er nog over?
Het beroep op de voedselbank en de schuldhulpverlening wordt groter, hoe denkt het college dan te kunnen besparen op het minimabeleid ?
Is het een idee om op de voorlopig geschrapte woningbouwlocaties bij het station een soort dorpstuin te maken waar iedereen, die dat wil, zijn eigen groente en fruit kan telen?
Er zouden dan burgers met een klein inkomen kunnen participeren en meteen kunnen profiteren van eigen groente en fruit. Gezond en lekker!
Bij te veel aanmeldingen zouden burgers met een kleine beurs voorrang moeten krijgen.

Over het afwaarderen van die locaties wil ik alleen dit zeggen, weet u nog dat GroenLinks in 2009 al waarschuwde voor de risico’s?
U zou heel wat geld bespaard hebben als u geluisterd had.

Datzelfde geldt voor de handhaving op RW 39.
In 2009 hebt u,tegen beter weten in, een bestemmingsplan ter inzage gelegd  met de bekende gevolgen.
Nu gaat u, tegen beter weten in, akkooird  met het gebruik als recreatiewoning. Wederom zal hier een hele nasleep op volgen.
Hoeveel geld mag dit nog kosten of, liever gezegd, mag hieraan verspild worden?
Hoe zit het feitelijk met de motie die indertijd ingediend is door de Raad? Hierin hebt u een duidelijke opdracht gekregen. Wanneer worden wij op de hoogte gebracht van de gang van zaken? Tot op heden onttrekt zich het proces grotendeels aan onze ogen. Hoe moet de Raad haar controlerende functie uitoefenen zo?

Nog enkele zaken vinden wij van essentieel belang.
Er is al veel discussie geweest over Presikhaaf. Voor GroenLinks is van essentieel belang dat het kind niet met het badwater weg wordt weggegooid. Beschermd werken zal nodig blijven en of de gemeente dat zelf goedkoper kan is maar zeer de vraag. Wij denken dat we de expertise moeten behouden en het daar moeten laten waar het nu is.

We moeten stevig bezig blijven met onze klimaatdoelstelling.
Het is bekend dat wooncorporaties geen zonnepanelen op huurwoningen mogen leggen. Misschien is het mogelijk een constructie te bedenken via de gemeente?
Daarmee wordt de woonlast voor de huurder lager, werkt de gemeente aan haar klimaatdoelstelling en kunnen corporaties toch de verduurzaming van hun bezit voortzetten.

En dan last but not least en ik besef nu dat ik paarlen voor de zwijnen gooi want u wilt het niet horen. De gemeente zou er naar moeten streven om voedingslessen en kooklessen op scholen te organiseren.
We hebben drugsvoorlichting, lessen over drank en nicotinegebruik maar voeding, de basis van onze gezondheid, evenals overigens sport op school en dan vooral op het voortgezet onderwijs,  is een ondergeschoven kindje.
Wij zijn ervan overtuigd dat door gezondere voeding grote gezondheidswinst te behalen is om maar te zwijgen over, uiteindelijk, de zorgkosten die daardoor bespaard worden. En het besef hiervan moet bij de jeugd gevoed worden.

Beste mensen, iedereen aan de bak! We gaan opletten of de koek met goede ingredienten gebakken wordt, we letten op dat hij goed rijst maar kijken ook weer niet te vaak want dan zakt hij in.
Loslaten is ook een kunst!
Uiteindelijk gaan we proeven of het goed smaakt en, zo ja, dan delen we het met elkaar.
Eet smakelijk

%d bloggers liken dit: