Tijd voor een nieuw recept

Hieronder de inbreng van GroenLinks Overbetuwe bij de Kadernota 2013 in juni uitgesproken door Willemien Seinhorst mijn mede raadslid

Zoals we vorig jaar al constateerden, de koek is op! Landelijk en inmiddels ook in Overbetuwe is de bodem van de schatkist in zicht.
We moeten alles zelf gaan doen! Zelf koek bakken, voor de ingredienten zorgen en er een goede smaak aan geven.
En de overheid, waar ook wijzelf deel van uitmaken, wil ons doen geloven dat het dan allemaal veel beter wordt. Niks bezuiniging, het is gewoon de nieuwe manier van burgerschap!!!
Iedereen aan de bak! Of je er wel of niet toe in staat bent!

Op initiatief van Henriette Bos hebben wij alvast samen voor u deze koek gebakken, biologisch en verantwoord d.w.z met gezonde ingrediënten. Eet smakelijk!

Ook in het echie zijn burgers aan het bakken.
Vele initiatieven  zijn  al ontstaan en plannen worden gemaakt. Elk dorp heeft zijn DOP, in Zetten is een welzijnsgroep, in Herveld een kernteam, Overbetuwe Groen Natuurlijk houdt ons groen in de gaten, Zonnecollectief Overbetuwe helpt ons met de gezamenlijke aanschaf van zonnecollectoren en in Hemmen wil een groep  klimaatneutraal gaan bouwen.
Op veel plaatsen pakken mensen zelf al hun verantwoordelijkheid omdat ze de overheid te langzaam vinden of  simpelweg omdat burgers vinden dat ze het beter kunnen.
Power to the people!

De decentralisatie gaat echter nog veel verder, de een noemt het afbraak van de voorzieningen en de positieveling noemt het ”het nieuwe noaberschap.”
We krijgen allemaal een opdracht: omzien naar elkaar!
Velen deden en doen dat alllang maar nu moet het!
En dat is nu net het probleem!  Kunnen we burgers verplichten aan hun buren hulp te vragen? Of hun kinderen in te schakelen ook al zijn ze druk of wonen ze ver weg? En heeft iedereen wel zo’n goede relatie met zijn nazaten?
Dreigt hier niet een nieuw soort afhankelijkheid?
De zelfstandigheid, die burgers met minder mogelijkheden hebben gekregen doordat we allerlei voorzieningen in het leven hebben geroepen, wordt hier m.i. opnieuw bedreigd.
Hulp krijgen maakt afhankelijk, zeker als daar geen wettelijk kader voor is. Het soms niets terug kunnen doen versterkt dat nog eens.
Wij zullen heel scherp deze en andere  valkuilen in de gaten moeten houden!

De nieuwe aanpak biedt kansen maar ook bedreigingen! Zal onze samenleving in staat zijn om deze verandering duurzaam voor elkaar te krijgen?
Natuurlijk is er  de kans dat de samenleving echt zorgzamer en meer verbonden word.
Dat hele nieuwe organisaties ontstaan.
Maar wordt degene die het kwetsbaarste is nog gezien? Dreigt er geen” uit het zicht verliezen ”
van mensen die psychiatrische begeleiding nodig hebben en die zich moeilijk laten horen of zorg mijden? Worden mensen, die dat nodig hebben, nog goed verzorgd?

Wat, als de kartrekker wegvalt van een voorziening, is het dan einde verhaal?
Bepaalt de sterkste niet teveel wat er gebeurt?
Zijn de dorpshuizen in staat te blijven draaien?

Wat is dan de rol van de gemeente?
GroenLinks vindt dat zij de regie moet voeren en ook financiele kaders  moet stellen, tenminste op die gebieden waar zij een financiele rol heeft, anders krijgen we willekeur.
Ook zal zij aan burgers, die verantwoordelijkheden krijgen, bevoegdheden moeten geven anders raken diezelfde burgers gefrustreerd.
En daar, waar meerdere  gebruikers van een voorziening zijn, moet er een klankbordgroep van gebruikers zijn om te voorkomen dat enkelingen de macht grijpen.

De fractie van GroenLinks is met bovenstaande in ogenschouw genomen dan  ook niet blij met het voorstel van het college m.b.t het MFC Valburg.
Om nog maar te zwijgen over de communicatie. Alle mooie woorden ten spijt komt dat college, zonder enig overleg met de dorpsgemeenschap,, met een voorstel om het Kriekske op te knappen.
Nieuw geld gooien bij oud geld op een hele decentrale plek! Geen enkel draagvlak!
Geen centrumfunctie, geen impuls voor het plein, geen horeca etc.
Als de uitleg van de voorzieningennota zo blijft biedt dat weinig vertrouwen voor de toekomst want welk plan voldoet dan nog aan de criteria?
We dienen daarom samen met de VVD  en D66 een amendement in.

Ook hebben we een motie gemaakt om het oppakken van onderdelen van de DOPs vlot te trekken. Veel burgers zijn hier al heel lang enthousiast mee bezig en het wordt hoog tijd dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt.
Het bedrag is natuurlijk maar een begin en zal dan ook de volgende kadernota een vervolg moeten krijgen.
Even belangrijk dan het geld is ook de ondersteuning bij de uitvoering, faciliteren en loslaten.
Dus waar mogelijk het aan de burgres overlaten.

Een initiatief dat ook al heel lang loopt is de begraafplaats die in Zetten zou moeten komen.
Het staat op de signaallijst, dat geeft niet heel veel vertrouwen in een snelle voortgang. Wat
GroenLinks betreft mag er wel wat schot in komen.

In weekblad de Betuwe geeft wethouder van Rooijen aan het niet eens te zijn met het beleid van onze Haagse overheid m.b.t de huurmarkt.
Gelukkig!!! Maar wat kunnen wij hier nog aan verbeteren?
Goeie afspraken maken met de corporaties? Prima, maar hebben zij nog geld om te bouwen?
Kunnen zij verder met het verduurzamen van bestaande bouw?
Om over leefbaarheid maar helemaal te zwijgen.
GroenLinks ziet graag dat de wethouder, liefst met zoveel mogelijk gemeentes samen en uiteraard met steun van de Raad, een stevige brief schrijft aan den Haag om duidelijk te maken dat het draagvlak voor de huurplannen gering is, tot  afbraak van de gemeleerde opbouw van wijken leidt en burgers in de knel brengt. Indien nodig, dienen we hier nog een motie voor in.

In tamelijk versluierde taal lijkt ook een bezuiniging op het minimabeleid aangekondigd te worden. We bespreken dat beleid nog maar GroenLinks wil in ieder geval waarschuwen voor mogelijke effecten. De burgers met de kleine beurs krijgen het steeds moeilijker, hogere huur, hogere eigen bijdrage ziektekosten, minder aftrek belastingen, hogere BTW,  hogere premies, wat blijft er nog over?
Het beroep op de voedselbank en de schuldhulpverlening wordt groter, hoe denkt het college dan te kunnen besparen op het minimabeleid ?
Is het een idee om op de voorlopig geschrapte woningbouwlocaties bij het station een soort dorpstuin te maken waar iedereen, die dat wil, zijn eigen groente en fruit kan telen?
Er zouden dan burgers met een klein inkomen kunnen participeren en meteen kunnen profiteren van eigen groente en fruit. Gezond en lekker!
Bij te veel aanmeldingen zouden burgers met een kleine beurs voorrang moeten krijgen.

Over het afwaarderen van die locaties wil ik alleen dit zeggen, weet u nog dat GroenLinks in 2009 al waarschuwde voor de risico’s?
U zou heel wat geld bespaard hebben als u geluisterd had.

Datzelfde geldt voor de handhaving op RW 39.
In 2009 hebt u,tegen beter weten in, een bestemmingsplan ter inzage gelegd  met de bekende gevolgen.
Nu gaat u, tegen beter weten in, akkooird  met het gebruik als recreatiewoning. Wederom zal hier een hele nasleep op volgen.
Hoeveel geld mag dit nog kosten of, liever gezegd, mag hieraan verspild worden?
Hoe zit het feitelijk met de motie die indertijd ingediend is door de Raad? Hierin hebt u een duidelijke opdracht gekregen. Wanneer worden wij op de hoogte gebracht van de gang van zaken? Tot op heden onttrekt zich het proces grotendeels aan onze ogen. Hoe moet de Raad haar controlerende functie uitoefenen zo?

Nog enkele zaken vinden wij van essentieel belang.
Er is al veel discussie geweest over Presikhaaf. Voor GroenLinks is van essentieel belang dat het kind niet met het badwater weg wordt weggegooid. Beschermd werken zal nodig blijven en of de gemeente dat zelf goedkoper kan is maar zeer de vraag. Wij denken dat we de expertise moeten behouden en het daar moeten laten waar het nu is.

We moeten stevig bezig blijven met onze klimaatdoelstelling.
Het is bekend dat wooncorporaties geen zonnepanelen op huurwoningen mogen leggen. Misschien is het mogelijk een constructie te bedenken via de gemeente?
Daarmee wordt de woonlast voor de huurder lager, werkt de gemeente aan haar klimaatdoelstelling en kunnen corporaties toch de verduurzaming van hun bezit voortzetten.

En dan last but not least en ik besef nu dat ik paarlen voor de zwijnen gooi want u wilt het niet horen. De gemeente zou er naar moeten streven om voedingslessen en kooklessen op scholen te organiseren.
We hebben drugsvoorlichting, lessen over drank en nicotinegebruik maar voeding, de basis van onze gezondheid, evenals overigens sport op school en dan vooral op het voortgezet onderwijs,  is een ondergeschoven kindje.
Wij zijn ervan overtuigd dat door gezondere voeding grote gezondheidswinst te behalen is om maar te zwijgen over, uiteindelijk, de zorgkosten die daardoor bespaard worden. En het besef hiervan moet bij de jeugd gevoed worden.

Beste mensen, iedereen aan de bak! We gaan opletten of de koek met goede ingredienten gebakken wordt, we letten op dat hij goed rijst maar kijken ook weer niet te vaak want dan zakt hij in.
Loslaten is ook een kunst!
Uiteindelijk gaan we proeven of het goed smaakt en, zo ja, dan delen we het met elkaar.
Eet smakelijk

Burgers boos na schrappen €50,-

Op voordracht van GroenLinks schrapt een brede meerderheid in de raad het voorstel van het College om extra geld vanuit de September circulaire terug te geven aan alle burgers in de vorm van een korting van €50, – op de afvalstoffenheffing voor ieder gezin. De 50,- euro vanuit het rijksbeleid voor minima wordt natuurlijk wel gewoon uitgekeerd.

Ik had al beloofd terug te komen op de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Bij deze dus. Het voorstel waar het hier om gaat had ik al eerder aangekondigd op deze weblog.

Dat het schrappen van de algemene €50,0 niet goedvalt bij de inwoners van Overbetuwe is begrijpelijk. Het was te voorzien geweest, dat dit opgepikt zou worden door de media en in onze gemeente lokaal tot een politieke media discussie zou leiden. In een commentaar van vandaag noemt de Gelderlander het opmerkelijk dat juist GroenLinks dit voorstel steunt. Op onze website gaan we nog eens in hoe we er in staan. Je zou kunnen zeggen dat als je geknipt wordt stil moet zitten, maar in dit geval kies ik liever voor de lijn om onze standpunten nog eens nadrukkelijk aan de orde te stellen.

We vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Extra steun moet niet terecht komen bij 18.000 gezinnen, maar bij de 2.000 die dat het meest nodig hebben, voor hen kan je dan echt wat doen. Met de huidige gang van zaken ligt er in ieder geval een opdracht voor GroenLinks om richting de kadernota met voorstellen te komen om het minimabeleid werkelijk te versterken.

De raad stemde ook tegen de wens van de gemeente tot het goedkeuren van het bestemmingsplan waarin een inmiddels uitgevoerd artikel 19.2 procedure werd geformaliseerd. Het ging over het uitgraven van een stuk grond en de aanleg van natuurvriendelijke oevers daarbij. Ook GroenLinks stemde tegen en wederom hebben we dan wat uit te leggen. Het is onze indruk dat in dit traject de burger (in de geval agrariers) te weinig betrokken zijn en hun argumenten te gemakkelijk terzijde zijn geschoven. Dat komt in onze gemeente regelmatig voor en dit was dan ook met name een signaal naar het college om dit in het vervolg beter op te pakken.

In de praktijk zal het onthouden van goedkeuring waarschijnlijk weinig gevolgen hebben. Verwachting is dat het bestemmingsplan in een latere fase opnieuw zal worden aangeboden in min of meer dezelfde vorm. Of zou het dreigement van de wethouder dat de provincie hier wel eens kon gaan ingrijpen werkelijk hout snijden?

Het derde punt dat ik eruit wil lichten is dat de uitgangspunten voor het Centrum voor Jeugd en gezin met algemene stemmen werd aangenomen. Het debatje in de raad was vooral bedoeld om het standpunt van het college scherp te krijgen. GroenLinks Overbetuwe wil dat het centrum van jeugd en gezin géén bureaucratische laag wordt en tegelijkertijd ook géén wassen neus. Ook moeten de bestaande organisaties in de gemeente nadrukkelijk worden uitgenodigd mee te denken over het inrichten van het CJG. Een passieve houding en achteroverleunen van die organisaties zou een gemiste kans zijn.

Tot slot de motie rondom “Theater de Kik”. Deze werd breed gesteund, maar of de initiatiefnemers van het theater er nu mee opschieten is de vraag. Het lijkt er op dat het college hier pas in september op wil terugkomen. Dat betekent in mijn ogen dat er een gerede kans is dat dit dossier pas na de verkiezingen van 2010 op de agenda komt te staan. Gemeente politiek is een kwestie van lange adem.

%d bloggers liken dit: