Vreemde dilemma’s: spooruitbreiding versus P&R garage.

Soms kom je vreemde dilemma’s tegen in de politiek. Een Park & Rail garage bij station Elst is best een mooie voorziening. Het zorgt ervoor mensen goede faciliteiten hebben om over te stappen van auto naar trein. Maar als ie zo wordt gebouwd dat een spoorverbreding niet langer meer tot de mogelijkheden behoort dan wordt de belangafweging knap lastig. OK de P&R garage maakt onderdeel uit van een plan, Elst Centraal, waar je van afvraagt of het een bijdrage gaat leveren aan de welzijn van het dorp Elst. Het brengt in de wijde omgeving vergunningenbeleid met zich mee, met alle gevolgen voor de handhaving. Handhaving leidt weer tot extra kosten en ontevreden inwoners.  Een plan dat de gratis parkeerplaats vlak naast het station teniet doet omdat daar een nieuw gemeentehuis moet komen.  Aan de andere kant de spoorverbreding naar 4 sporen heeft alleen betrekking op station Elst en niet op de lijn Arnhem – Nijmegen. Maar ook een vierde spoor in Elst (om intercity’s voorbij te laten) wordt de komende tien jaar niet gebouwd.

parkeergarageDan komt er een bedrijf om de hoek kijken dat bezwaar aantekent tegen het verstrekken van de omgevingsvergunning voor de bouw van de parkeergarage. Martens Metaal komt via haar advocaat met een interessant document dat op een aantal punten hout snijdt. Gebaseerd op informatie die ik ook in een eerder blog beschreef. Martens is een bedrijf in de categorie 4.2 maar in zijn aard eigenlijk zwaarder, dat vaak benoemd wordt als “zware” industrie. Het vreest beperkt te worden in toekomstige uitbreidingsmogelijkheden door van de bouw van het gemeentehuis. P&R en gemeentehuis zijn een soort Siamese tweeling die elkaar vasthouden. De een heeft profijt van de ander en kan niet zonder de ander. De gemeente is een contract aangegaan met NS Vastgoed/Poort over de afname van een aantal parkeerplaatsen t.b.v. het nieuwe gemeentehuis.

De bezwaren van de advocaat gaat in op een aantal punten rondom de omgevingsvergunning:

  • Bij de stukken voor de omgevingsvergunning zit géén recent onderzoek naar bodemverontreiniging, terwijl bodemverontreiniging wel relevant is voor de bouw van een parkeergarage en er door onderzoek wel is vastgesteld dat in het gebied sprake is van bodemverontreiniging. De vergunning aanvraag was incompleet en had niet in behandeling genomen mogen worden.
  • Er is géén plan aanwezig bij de stukken waaruit blijkt hoe de gemeente de aanwezige vervuiling gaat aanpakken waardoor de omgevingsvergunning niet in werking kan treden.
  • De advocaat vraagt de gemeente om de vergunninghouder te wijzen op zijn plichten in dergelijke dossiers en daar waar daar niet aan voldaan wordt over te gaan tot handhaving.

Daarna gaat de advocaat in op het contract tussen gemeente en NS:

  • Omdat het contract spreekt over een integraal plan en de bestemming van het gemeentehuis door de Raad van State onderuit is gehaald en de integraliteit daarmee verdwenen, zijn er voor de gemeente mogelijkheden om het contract te beëindigen.
  • Het contract geeft aan dat het van belang is dat bestaande subsidies blijven bestaan en niet verminderd worden. In plaats van de subsidieverstrekker te vragen subsidie te handhaven ondanks het overschrijden van termijnen, had de gemeente ook kunnen kiezen te koersen op beëindiging van het contract.
  • Ook uit oogpunt van het algemeen belang kan NS gevraagd worden het contract te ontbinden omdat nog onzeker is of en wanneer het gemeentehuis gerealiseerd zal worden.

Tenslotte geeft de advocaat aan dat de Raad van State uitspraak vermeende staatssteun buiten beschouwing heeft gelaten omdat dat niets zegt over de ruimtelijke ordening rondom bestemmingsplan maar over het gebruik van voorzieningen na planrealisatie.  De vermeende staatssteun procedure zou naast onzekerheid over realisatie van het gemeentehuis een extra reden moeten zijn voor de gemeente om het contract met NS te willen beëindigen.

Een gemeente die een complex plan, zoals Elst Centraal, wil realiseren heeft er belang bij om allerlei politieke, juridische en financiële draden te spannen die de afzonderlijke delen zo strak mogelijk in elkaar verankeren. Als er ergens een bouwsteen omvalt heb je altijd meerdere argumenten om toch door te gaan en niet op je schreden te hoeven terugkeren. Logisch dat dat gebeurt. Het is wel risicovol. Uiteindelijk kan je in je eigen draden verstrikt raken, waardoor ook zinvolle delen van het plan gaan sneuvelen.  De advocaat legt in haar brief de vinger wat dat betreft op de zere plek.

De gemeente heeft alle reden, maar geen belang om het contract met de NS te ontbinden en de relatie op het spel te zetten. Het zou een argument voor een gemeentehuis weghalen. Sterker nog. Als het leidt tot het niet doorgaan van de PR garage zal de bouw van het gemeentehuis leiden tot een onhoudbare parkeersituatie rondom het station.  Ook de advocaat doet dat waar zij rondom de verleende vergunning een aantal procedurele argumenten noemt, om daarna over te gaan tot weliswaar juridische argumenten, maar veel meer op de politieke context dan de omgevingsvergunning zelf. Als raadslid is het je taak om dit complexe speelveld van belangen te overzien en je eigen afweging te maken. Dat maakt politiek nu zo interessant.

%d bloggers liken dit: