Schuytgraaf: Wethouder Arnhem bezoekt gemeenteraad Elst.

wethouderkreeft“We hebben het vandaag over de zuidrand van Schuytgraaf. Een gebied ten zuiden van Arnhem op de rand met de gemeente Overbetuwe.

Ik ken dat gebied persoonlijk erg goed. Dagelijks reis ik van Elst naar Apeldoorn en mijn trein rijdt er dwars door. Het is al weer langer licht en zo kon ik ook vanavond door het raam van de trein naar buitne kijken en naar mijn horloge.

Weet u hoe lang de stoptrein er over doet om van Arnhem-Zuid naar Elst Noord te rijden? 15 seconden. 15 luttele seconden. U wilt, als ik het goed begrijp vvan de 15 seconden, 14 seconden maken. Wij willen vasthouden aan 15 seconden. Het verschil is maar één seconde.

Toch is om die éne seconde in de afgelopen jaren veel te doen geweest. De voorlaatste keer was dat in 1996, toen deze gemeenteraad het Arnhem niet toestond in het bewuste gebied te bouwen. Recent in de raad van 28 oktober 2008 heeft de gemeente raad dat standpunt herhaald.

Het voorgelegde besluit dat oorspronkelijk luidde: “De raad besluit geen bezwaren te maken tegen de plannen van de gemeente Arnhem voor de aanleg van woonvelden in de zonde groen en water” werd na discussie in de raad geamendeerd en uidde toen “De raad besluit ernstige bezwaren te hebben tegen de plannen van de gemeente Arnhem voor de aanleg van woonvelden in de zone groen en water.” Dit besluit werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Als het goed is bent u door het college hiervan op de hoogte gebracht.

Wij zijn blij met de komst van de wethouder uit Arnhem. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen, om in de tijdsmetafoor te blijven. We vinden het prettig om een toelichting te krijgen bij de huidige planvorming van die gemeente. Persoonlijk zou ik het prettig vinden als u ook wilt uitleggen hoe de warmtecentrale in het betreffende gebied terecht is gekomen zonder dat deze raad daarin is gekend. Of dat de gemeente Overbetuwe de plannen ter goedkeuring is voorgelegd. In het verleden heeft de gemeente Arnhem dergelijk vragen t.a.v. het betreffende gebied namelijk wel voorgelegd.

Hoe zal het verhaal van die 1 seconde gaan aflopen? De tijd zal het leren. Wordt het “de tijd heelt alle wonden” of toch “Komt tijd komt raad”? Met dat laatste zijn wij het als raad natuurlijk eens.”

Deze tekst werd door mij namens de gemeenteraad van Overbetuwe uitgesproken op 11 februari toen wethouder Roeland Kreeft een bezoek bracht aan de commissie Ruimte van Overbetuwe. Hij kwam langs om extra informatie te geven over de plannen van Arnhem ten zuiden van Schuytgraaf. Daar zijn een aantal woningen gepland in een gebied waar

Wijnand Duyvendak bezoekt Elst

Wijnand Duyvendak bezoekt Elst

Overbetuwe claimed dat middels een convenant in het verleden is afgesproken dat er geen woningbouw zou plaatsvinden.

Meer en meer mensen vinden hun weg naar Overbetuwe. Zo zal op woensdag 4 maart 2009 Wijnand Duyvendak aanwezig zijn op de ledenvergadering van GroenLinks. De avond staat ook open voor niet leden. Meer informatie vindt u hier.

Vreemde voorstellen in dubieuze debatten

Voeg NEC samen met Vitesse tot Voetbal Vereniging KAN en bouw een nieuw ondergronds stadium naast de A325 bij Elst; Creëer een ecologische floriade met light rail ontsluiting, die de ontwikkeling van Lingezegen een impuls geeft; Zorg voor een biologisch dynamisch landbouwpark met bossen en windmolens. Dat waren drie voorstellen die vanavond door raadsleden van de Overbetuwe werden besproken om Overbetuwe op de kaart te zetten.

Over de voorstellen werd fel gediscussieerd, argumenten wisselden over tafel, waar de crux vaak zat in de vraag of er voldoende financiële onderbouwing voor de plannen was. De raad had van 19.30 uur tot 22.30 uur uitgetrokken om de voorstellen te bespreken. Het merendeel van de aanwezigen in de raadszaal vond de plannen sympathiek en het waard om verder uitgewerkt te worden.

Of het ook zover komt is de vraag. De trainer die de debatavond leidde had voor iedereen complimentjes en de verhitte discussies hadden ook vaak lachsalvo’s tot gevolg. De aanwezige raadsleden gingen met een goed gevoel naar huis, hoewel het een lange avond was geworden.

Of we over een maand terugkijken op de periode van voor 8 januari en die van na die tijd, zoals de trainer aan het begin van de avond voorspelde, is discutabel. Wel hebben we met zijn allen tijdens een gezellige avond de puntjes op de i gezet. Raadslid Michael van den Boogaard van Gemeentebelangen had er zelfs zijn verjaardag voor laten schieten. Hopelijk kan ook het publiek de resultaten de komende raadsvergadering merken met een verlevendigd debat met relevante argumenten en slimme doorsteekjes.

Fietsend van Arnhem naar Nijmegen zie ik…

fietsen1snelwegen, tunnels, de betuweroute, nieuwbouwwijken, nieuwbouwwijken, nog meer nieuwbouwwijken, maar ook Park Lingezegen, windmolens en uiterwaarden. Petje af, voor die binken van de Fietserbond, die de handen op elkaar wisten te krijgen voor een snelle en hoogwaardige fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen.

Deze maand moet het besluit vallen in de Tweede Kamer. Er is dan een periode van anderhalf jaar aan voorafgegaan van lobbyen, plannen maken en draagvlak creëeren. Naast de wethouders van de betrokken gemeenten ondersteunde ook de stadregio Arnhem Nijmegen de fietsersbond.

Mochten er nominaties moeten worden uitgereikt voor een bijzonder resultaat dan moeten we daar voor de namen Mark Kemperman, Hein Vosmar en Louis Verhaar in ons achterhoofd houden. Zij verdienen het om links of rechtsom in het zonnetje te worden gezet voor de plannen. Dat die zon een welkome aanvulling is op hun fietstochten staat niet ter discussie.

Overbetuwe, waar ik woon profiteert dubbel, we zijn snel in Arnhem en snelfietsen2 in Nijmegen. Het wordt weer makkelijker om niet achter aan te sluiten in de file op de bruggen naar de stad. Mensen kies de fiets en lach die domme autorijders uit. Trek een lange neus en voel je aan het eind van de dag fit en vitaal. Dat willen we toch allemaal?

Dat de nota “Fietsen in Nederland… een tandje erbij.” nu net van de CDA’er Atsma moest komen vind ik jammer, maar gezien het doel wel te verteren. Maar als dan ook nog een motie van CDA en PvdA wordt aangenomen om “ het bedrag dat eens in de drie jaar besteed mag worden aan de “fiets van de zaak” te verhogen van 749 naar 1500 euro” dan begin ik langzaamaan nattigheid te voelen… Mijn fractievoorzitter is een fervent fietster en zij zou spontaan lid van het CDA kunnen worden als je de fietsen3voorstellen in de nota leest. Misschien iets voor lokale afdelingen om “stiekem” iets mee te doen? Waarom komt onze eigen club niet met dit soort ideeen? Gelukkig vind ik met een zoekopdracht op onze eigen site ook tal van links leidend tot initiatieven.

Ik ben weer gerustgesteld.


Ja tegen rondweg Elst-Noord?

“Overbetuwe zegt ja tegen de aanleg van de noordelijke rondweg.” Zo begint het openingsartikel van het regiokatern van de Gelderlander gisteren. Wie is “Overbetuwe” in dit geval? Het blijkt dat het college op basis van een nut en noodzaak discussie een positief intentie besluit heeft genomen. In december wordt één en ander in de gemeenteraad besproken.

Het is frusterend om  het college keer op keer weer, vooruitlopend op politieke discussie in de raad, college besluiten als definitieve beslissingen in de pers communiceert. Zeker nu recentelijk is gebleken dat de raad wel eens andere standpunten in neemt, zou je verwachten dat men zich wat terughoudender opstelt. Als politieke partij wordt je door de bevolking en de achterban aangesproken terwijl je de informatie die ten grondslag ligt aan de beslissing nog helemaal niet in handen hebt. Pas volgende week zaterdag ontvangen we de stukken voor de commissies van december. Ik vraag me af hoe dat in andere gemeenten gaat?

Wat staat er feitelijk in het artikel?

  • De noordelijke rondweg ligt al sinds 1998 in de planning
  • Er is een nut en noodzaak onderzoek uitgevoerd.
  • Doel is de drukte bij de huidige spoorbomen te verminderen en
  • Verkeerstromen op te vangen die ontstaan door de aansluiting via de N837 van Heteren naar Schuytgraaf

Misschien is het goed te visualiseren waar we het over hebben:

Klik op plaatje om in te zoomen m.b.v. google maps.

Klik op plaatje om in te zoomen m.b.v. google maps.

De timing is opvallend te noemen: twee weken nadat de raad een voorstel besprak (en afkeurde) om woningbouw ten zuiden van Arnhem aan de rand van Park Lingezegen toe te staan. Nu ligt er dus een voorstel om ten noorden van Elst aan de rand van het park een nieuw rondweg te realiseren.

Het artikel wordt zoals zo vaak gekenmerkt door wat er niet in staat:

  • Hoe gaat de Noordelijke rondweg bekostigd worden? De reeds in planprocedure zijnde zuidelijke tangent wordt bekostigd met woningbouw. Leidt ook de noordelijke randweg tot nieuwe woningen aan de rand van het park Lingezegen, waar de raad als het gaat om de groen ruimte bij Arnhem recent nog een fors njet heeft laten horen?
  • Wordt de mogelijke woningbouw alleen maar ten zuiden of ook ten noorden van de weg gepland? In (de richting van) het park Lingezegen?
  • Is het mogelijk om de effecten van nieuwe verkeersstromen goed in te schatten. Het rondje om Elst is nu voor driekwart gepland (zie blauw in kaartje) en zal worden gerealiseerd. Echter nog lang niet gerealiseerd. Die driekwart zorgt in ieder geval voor een oost-west vv en noord-zuid vv verbinding. Is meer wel echter nodig in dit geval?
  • Waarom zou een weg tussen Heteren en Schuytgraaf tot meer verkeer leiden dat in het noordwesten van onze gemeente binnenkomt? Zijn bestaande verbindingen richting zuiden en oosten niet voldoende om op de al geplande rondweg aan te sluiten?
  • Krijgen we een tunnel of een viaduct bij het spoor?. Deze discussie zal zich wellicht opnieuw gaan voordoen, maar nu in het noorden van Elst.

Je begrijpt het wellicht. GroenLinks Overbetuwe is nog lang niet klaar om ja te zeggen tegen de noordelijke rondweg. Te veel vragen zijn nog onbeantwoord. Gezien de nabijheid van park Lingezegen en verdere verstening in de open ruimte tussen Elst en Arnhem in het verschiet, verwachten we ook een kritische houding van de rest van de raad.

p.s. Park Lingezegen (een impressie althans van de mogelijke inrichting van de Park en het Waterrijk) is nu ook te zien op youtube. Gemaakt door studenten van ROC A12. In het gebied waar de rondweg komt is in de animatie een bos te zien…

Verstening rondom Park Lingezegen

Het is me wat. Nog niet alle partijen hebben de intentieovereenkomst ondertekent om mee te doen aan het Park Lingezegen. Het park ligt tussen Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard en moet een groene buffer gaan vormen tegen de verstedelijking. Inmiddels echter vliegen de bouwplannen rondom het gebied ons om de oren. Gelukkig is daartegen ook weerstand. GroenLinks Overbetuwe heeft al een tijd geleden aangegeven dat zij vreest dat het park in de verdrukking komt. Er wordt aan alle kanten geknabbeld aan het Park. Zo heeft Lingewaard aangegeven het park met villa’s te willen bekostigen. Overbetuwe legt nog een tangent aan ten zuiden van het park, die moet natuurlijk bekostigd worden. Nu begint ook de PvdA in Arnhem vragen te stellen. Ze zijn bezorgd over de visie van de gemeente Overbetuwe t.a.v. het gebied. Deels hebben ze boter op hun hoofd. Arnhem wil graag bouwen richting Elst en heeft daartoe een verzoek ingediend bij de gemeenteraad van Overbetuwe. Het ziet er naar uit dat dat plan niet doorgaat. De raad stemt naar verwachting niet in met het opheffen van afspraken over groenzones in het verleden. Daarnaast leven er nog plannen in Arnhem om ten zuiden van Rijkerswoerd richting het park te bouwen. GroenLinks Overbetuwe juicht iedere kritische houding t.a.v. verstening rondom het parkt toe. Consequent zou zijn als de PvdA Arnhem eenzelfde houding aanneemt over de plannen van de gemeente Arnhem.

In onderstaande tekening een schets van het Park

Contouren van het park in regio Arnhem Nijmegen

Contouren van het park in regio Arnhem Nijmegen

%d bloggers liken dit: